Πώς το κάναμε;

Διατομεακή συνεργασία για την Καινοτομία

Δημιουργούμε  διεπιστημονικές ομάδες εργασίας και συνεργατικούς σχηματισμούς που επιτρέπουν την διατομεακή συνεργασία σε κάθε ένα από έργα που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Καταρρίπτουμε τα στεγανά της εξειδίκευσης, διασυνδέουμε εκπροσώπους από όλους τους χώρους της δημόσιας σφαίρας (δημόσιο, ιδιωτικό, ακαδημαϊκό, κοινωνία πολιτών) και τους καλούμε να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων.

Η λογική της συμπερίληψης στη θέση της λογικής του αποκλεισμού

Οργανώνουμε τακτικές συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων και ιδεών για τα μέλη μας και ανά διαστήματα πραγματοποιούμε ανοικτά καλέσματα για τη διεύρυνση του κύκλου συνεργατών (φυσικά πρόσωπα, οργανισμοί, συλλογικότητες). Η ποικιλομορφία των ομάδων εργασίας μας από άποψη ηλικίας, εκπαιδευτικού, ιδεολογικού και πολιτιστικού υπόβαθρου αποτελεί καταλυτικό παράγοντα  για την αξιοποίηση μορφών συλλογικής νοημοσύνης και τη δημιουργία νέων διασυνδέσεων, συσχετισμών και συνάψεων.

Επικοινωνία για Ενεργοποίηση και Εμπλοκή

Αναπτύσσουμε επικοινωνιακές εκστρατείες αξιοποιώντας τόσο διαδικτυακά όσο και παραδοσιακά εργαλεία και μέσα επικοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Καμπάνιες πόρτα-πόρτα και τακτικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς σε κάθε δράση, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής ενεργοποίησης των πολιτών και αποσκοπούν στη δημιουργία συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Παράλληλα χρησιμοποιούμε καινοτόμες διαδικτυακές στρατηγικές για την ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων μας.

Διεθνής δικτύωση  για Εξωστρέφεια

Καλλιεργούμε την επαφή με τη διεθνή κοινότητα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και συμμετέχουμε τακτικά σε διεθνή συνέδρια, εκπαιδεύσεις και προγράμματα συνεργασίας. Την περίοδο 2013-2015 επιλεχθήκαμε από το Ίδρυμα Robert Bosch  στο πλαίσιο του προγράμματος Actors of Urban Change ως μια από τις 10 ομάδες που παρακολούθησαν σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Γερμανία, την Πολωνία και τη Γεωργία. Παράλληλα παρουσιάσαμε έργα μας σε συνέδρια στη Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία.

 

Εργαλεία για την Ανοιχτότητα

Καταγράφουμε τις εμπειρίες μας στην ανάπτυξη έργων, τον σχεδιασμό διαδικασιών και την συμμετοχή των πολιτών και δημοσιεύουμε ολοκληρωμένες εργαλειοθήκες για κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό, ο όποιος μπορεί να  τις χρησιμοποιήσει, να τις προσαρμόσει στις ανάγκες του και να τις αναπτύξει περαιτέρω. Οι εκδόσεις μας  και τα διαδικτυακά εργαλεία με θέμα τον συμμετοχικό αστικό σχεδιασμό και τον συμμετοχικό συνταγματικό σχεδιασμό χρησιμοποιούνται ήδη από  φορείς στο πλαίσιο νέων δράσεων σε όλη την Ελλάδα.

Έρευνα για Θεσμική Πίεση

Πραγματοποιούμε πρωτογενή, δευτερογενή και συγκριτική έρευνα για την χαρτογράφηση των πολιτειακών συνθηκών την τρέχουσα περίοδο, την ανάδειξη τάσεων και προοπτικών, ώστε να δημιουργηθεί νέα γνώση, να διευκολυνθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού, να προωθηθούν και να ενδυναμωθούν αιτήματα και προτάσεις θεσμικών αλλαγών  (ενδεικτικά: Νέο Σύνταγμα, αλλαγή εκλογικού νόμου, πολιτικά δικαιώματα, θεσμική κατοχύρωση της κοινωνίας των πολιτών).

Συμβουλευτική υποστήριξη για τη μετάδοση της γνώσης

Διευκολύνουμε τα μέλη του δικτύου μας να αναπτύξουν δικά τους έργα σε θέματα αστικής αναγέννησης και κοινωνικής καινοτομίας σε διάφορες γειτονιές και στις πόλεις τους προσφέροντας τους πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και ευρύ δίκτυο συνεργασιών.

URBAN DETAILS: Μια έκθεση φωτογραφίας του Λουκά Μπαρτατίλα, η οποία εστιάζει στην οδό Πατησίων και στον τρόπο με τον οποίο λεπτομέρειες της καθημερινότητας διαμορφώνουν τα αστικά περιβάλλοντα. Χάρη στην διαχειριστική υποστήριξη της Place Identity, το έργο έλαβε χρηματοδότηση από τον Πολιτιστικό Οργανισμό ΝΕΟΝ για να συνεχίσει την συμμετοχική χαρτογράφηση της γειτονιάς.